nowmag.gr

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στενή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξη των νέων προτύπων αλλά και την ανταπόκριση του δείκτη CR Index και του CRI Pass, στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Στον νέο και ανανεωμένο CR Index 2023-2024 έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα ESG και Net-Zero κριτήρια και standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και διεθνείς τάσεις όπως το νέο πρότυπο ΕSRS (Ευρωπαϊκό Standard για Sustainability Reporting) και τις  Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες (CSRD, CSDD κ.α.). Αυτή η ετήσια ανανέωση του δείκτη μαζί με το αναλυτικό feedback report (με ποιοτικά και ποσοτικά συγκριτικά στοιχεία) που λαμβάνουν οι εταιρίες, έχουν καταστήσει τον CR Index to ιδανικό εργαλείο που εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις, όχι μόνο την επίτευξη βελτιωμένων ESG ratings, αλλά και την ετήσια βελτίωση των εταιρικών τους επιδόσεων.

Ποια είναι τα οφέλη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον δείκτη CR INDEX:

  • Αξιολογούν την εταιρική στρατηγική τους και τις επιδόσεις τους στους 4 βασικούς τομείς: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά.
  • Λαμβάνουν αναλυτική παρουσίαση (Feedback Report) των αποτελεσμάτων τους σε κάθε τομέα, η οποία τους επιτρέπει να προσμετρήσουν τις καλές πρακτικές αλλά και να ενσωματώσουν τα κριτήρια ΕSG στην οργανωσιακή τους κουλτούρα σε ολόκληρο το εύρος της εταιρείας.
  • Έχουν τη δυνατότητα να συγκριθούν με τις επιχειρήσεις του κλάδου τους (benchmarking), ενώ γίνονται πιο «ελκυστικές» για χρηματοδότηση από Τράπεζες και χρηματοδοτικά funds.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από φέτος, στο πλαίσιο της ανανέωσης του δείκτη αναβαθμίζεται και η πλατφόρμα που φιλοξενεί τον δείκτη και εισάγεται ένας επιπλέον Eιδικός Έπαινος NetZero που θα απονέμεται στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο.

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 80 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του Ελληνικού ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), να ενσωματώσουν αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους και να καταγράψουν αξιόπιστα στοιχεία και μετρήσιμα και αποτελέσματα, μέσα από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεων του CR Index.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν και διασφαλίζουν με βάση τα διεθνή κριτήρια του BITC και CRI τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze.

H Πιστοποίηση CRI Pass, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Καθώς πρόκειται για μία ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Πιστοποίηση συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τις υποστηρίζει στην εναρμόνιση με τα  κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη Νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Λόγω της ανανέωσης και της αναβάθμισης της πλατφόρμας του CR Index αλλά και του εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους των επιχειρήσεων, ο κύκλος υποβολής συμμετοχών φέτος θα κλείσει στις 30 Ιανουαρίου 2024.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης CRI είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008 και είναι ο πρώτος φορέας που έφερε τα κριτήρια ESG στις Ελληνικές επιχειρήσεις ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Εθνικού Δείκτη CR Index, σε συνεργασία με τον βρεττανικό οργανισμό Business in the Community (BITC) που τελεί υπό τη σκέπη του Βασιλιά Κάρολου. Ο Δείκτης CR Index είναι ένα στρατηγικό, διοικητικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογήσουν τις ενέργειες τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG και να συγκρίνουν τις πρακτικές τους με τις πρακτικές αξιόλογων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν.

You May Like This