nowmag.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σε θεσμικό επίπεδο, η προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει το κόστος και τη γραφειοκρατία για την ανάπτυξη δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων. Προκειμένου να επιταχυνθεί η εγκατάσταση υποδομών δικτύων gigabit σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αντικατάσταση της οδηγίας του 2014, με στόχο τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών από την πράξη για τις υποδομές gigabit.

Μετά τη χθεσινή έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου (γενική προσέγγιση), η ισπανική Προεδρία θα μπορέσει να αρχίσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (“τριμερείς διάλογοι”) και προτίθεται να σημειώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αυτές έως το τέλος του έτους.

Η πράξη για τις υποδομές gigabit αποτελεί ουσιώδη νομοθετική πράξη για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων συνδεσιμότητας της Ευρώπης, όπως ορίζονται στην ψηφιακή πυξίδα της Ε.Ε. για αυτήν τη δεκαετία. Η πράξη αποσκοπεί στη μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους εγκατάστασης υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο προκύπτει εν μέρει από τις διαδικασίες αδειοδότησης πριν από την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των δικτύων. Διαδικασίες που εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες, ενίοτε χρονοβόρες και διαφορετικές μεταξύ των κρατών – μελών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σειρά από παράγοντες έχουν καταστήσει αναγκαία την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και το υψηλό επενδυτικό κόστος, που κυριαρχούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, έχουν αρχίσει να θέτουν εκτός τροχιάς την πρόοδο, που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030, που ορίζονται στο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το επενδυτικό χάσμα μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου και του επιπέδου που θα ήταν αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων συνδεσιμότητας, ανέρχεται σε περίπου €65 δισ. ετησίως.

Κύριοι στόχοι της πρότασης

“Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Μόλις εγκριθούν και τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων μας, για πρόσβαση σε δίκτυα πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας απ’ ό,τι σήμερα”, σχολίασε η María González Veracruz, Υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Υποδομών της Ισπανίας.

Στόχος της πρότασης είναι, επίσης, η επιτάχυνση της εγκατάστασης των δικτύων, η παροχή ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας για όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς παράγοντες και η πρόβλεψη αποτελεσματικότερων διαδικασιών σχεδιασμού και εγκατάστασης για τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η πρόταση αναμένεται ότι θα διευκολύνει τις διασυνοριακές εφαρμογές και θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τους κατασκευαστές εξοπλισμού ή τις τεχνικές εταιρείες να επιτύχουν καλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Το κείμενο της θέσης του Συμβουλίου διασφαλίζει συνολικά ότι τα κράτη – μέλη διαθέτουν ευρεία αυτονομία, όσον αφορά την έκδοση λεπτομερέστερων κανόνων και μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω όσον αφορά διάφορα σημαντικά στοιχεία του νέου κανονισμού για τη θέσπιση ελάχιστης εναρμόνισης ως προς τα μέτρα μείωσης του κόστους των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών gigabit.

Πηγή: https://www.sepe.gr/

You May Like This