nowmag.gr

Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να καλύψει την αποεπένδυση, που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης”. Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κείμενο των συστάσεων του προς τη χώρα μας σχετικά με τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές για το 2019, που δημοσιοποίησε χθες. Όπως σημειώνεται στο κείμενο των συστάσεων, “ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, λόγω της χαμηλής πρόσβασης σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, που βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ένωσης”. Η Ένωση, δια του Συμβουλίου, σημειώνει ότι η ανεπαρκής ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλότερης ταχύτητας δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τις δυναμικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

“Η επένδυση στην καινοτομία και στις δεξιότητες του πληθυσμού δεν επαρκεί για να προωθηθεί η αύξηση της παραγωγικότητας και η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, στο σύνολο του πληθυσμού, αποτελεί τροχοπέδη για την εξεύρεση εργασίας και εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων”, τονίζεται στο ίδιο κείμενο. Να σημειωθεί ότι γενικός στόχος των συστάσεων, που εξέδωσε χθες το Συμβούλιο προς όλα τα κράτη – μέλη είναι να τα παροτρύνει να βελτιώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό τους, εκσυγχρονίζοντας τις οικονομίες και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητά τους.

“Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020, προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη – μέλη, ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό. Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν, κυρίως, την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών”, αναφέρει το Συμβούλιο.

Ψηφιακές δεξιότητες
Στο κείμενο των συστάσεων προς την Ελλάδα γίνονται εκτενείς αναφορές στο θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων: “Η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα, καθώς και για την άρση των αναπτυξιακών φραγμών σε καινοτόμους τομείς. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις λόγω ανεπαρκών πόρων, χαμηλής αυτονομίας, μειωμένων επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) και εμμενουσών αναντιστοιχιών σε δεξιότητες”, σημειώνεται σχετικά με τις δεξιότητες.

Ευφυή συστήματα
Στις συστάσεις του προς την Ελλάδα, το Συμβούλιο στέκεται και στο θέμα των μεταφορών και ειδικότερα των “έξυπνων” συστημάτων μεταφορών. Αφού τονίζει ότι το ελληνικό σύστημα μεταφορών “στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στο οδικό δίκτυο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο”, το Συμβούλιο τονίζει: “το κόστος μεταφοράς εξακολουθεί να είναι υψηλό, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών, τα πρότυπα ασφαλείας και η διείσδυση των “ευφυών” συστημάτων μεταφορών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα”.

Έρευνα και καινοτομία
Ειδική αναφορά κάνει το Συμβούλιο και στα θέματα έρευνας και καινοτομίας: “απαιτούνται ανανεωμένες στρατηγικές “έξυπνης εξειδίκευσης” σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αδυναμιών του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, για την τόνωση των επενδύσεων στην Ε&Α με γνώμονα την αγορά, οι οποίες παραμένουν χαμηλές και επηρεάζουν αρνητικά το αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας”.

Όπως προσθέτει το Συμβούλιο στο κείμενο των συστάσεων προς τη χώρα μας “η πρόοδος της επιστημονικής αριστείας παρεμποδίζεται από τη χαμηλή ένταση της δημόσιας Ε&Α, την έλλειψη συστήματος χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων και την ανεπαρκή διασύνδεση μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Απαιτούνται, επίσης, μεγαλύτερες επενδύσεις για την ενίσχυση των χαμηλών επιπέδων τεχνολογικής ανάπτυξης, που αποτυπώνεται στον πολύ μικρό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με άλλα κράτη – μέλη και για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των νεοφυών και των ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων”.

sepe.gr

You May Like This