nowmag.gr

Τον βηματισμό της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα επιταχύνει η Ελλάδα, με τα πρώτα έργα Πληροφορικής να εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε τους διεθνείς διαγωνισμούς για τέσσερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, μείζονος σημασίας, με συνολικό  προϋπολογισμό €58 εκατ.

Τέσσερα μείζονος σημασίας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, προϋπολογισμού €58 εκατ. προκήρυξε η ΚτΠ

Το μεγαλύτερο από τα τέσσερα έργα, από τις πρώτες δράσεις Πληροφορικής, που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι προϋπολογισμού €51,2 εκατ. Αφορά δε τη “Μεταρρύ́θμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov-ERP)” και έχει ορίζοντα υλοποίησης τα τέσσερα χρόνια.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Επίσης, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των εφαρμογών Πληροφορικής, που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).

Το Σύστημα θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη – επέκταση του υφιστάμενου ΟΠΣΔΠ που λειτουργεί σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τόσο ως προς το αντικείμενο, όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών. Στόχος να καλύψει το σύνολο των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών. Επίσης, το νέο Σύστημα θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των Φορέων, οι οποίοι αποστέλλουν στοιχεία στο ΓΛΚ.

Τεχνητή Νοημοσύνη στα Προξενεία

Το δεύτερο έργο, συνολικού προϋπολογισμού €4,85 εκατ. αφορά τον μετασχηματισμό των προξενικών υπηρεσιών. Η δράση έχει διάρκεια υλοποίησης δύο χρόνια και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο θα οδηγήσει στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, που παρέχουν τα Προξενεία μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant). Στο πλαίσιο της δράσης θα καταστεί εφικτή η ψηφιακή υποβολή εγγράφων και η διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης. Απώτερος στόχος είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι Προξενικές Αρχές θα παρέχουν επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών στα εξής θέματα:

– Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας,

– στρατολογικά θέματα, όπως κατάταξη, αναβολή, απαλλαγή, μειωμένη θητεία, αναγνώριση θητείας, εξαγορά θητείας,

– έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου, το κόστος, ο χρόνος έκδοσης, ο τρόπος παραλαβής και οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου.

– Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου,

– Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού,

– σύνταξη πληρεξουσίου,

– έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, μετοίκησης, μονίμου κατοίκου εξωτερικού, μετατροπή άδειας οδήγησης, θεώρηση νοσηλίων, ακριβές αντίγραφο, μεταφορά κατοικίδιου στην Ελλάδα.

– Οδηγίες αναφορικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-19,

– θέματα φορολογίας, όπως οδηγίες για την πληρωμή φόρων, για την αποφυγή διπλής φορολογίας, πρόσβαση στο myTaxisNet, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου,

– Έκδοση θεώρησης εισόδου.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

Μέσω εικονικής υποβοήθησης θα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ενώ συνημμένα θα μπορεί να βρει και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον, θα διατίθεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών, καθώς και οδηγίες για να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά ραντεβού.

Σε περιπτώσεις, όπου εμπλέκονται συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα για φορολογικά ή στρατολογικά θέματα), η υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία παραθέτοντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Η υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενείο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο, χρόνο και χρήματα για τους πολίτες.

Σε περιπτώσεις που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, ο πολίτης θα λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ημέρα και ώρα που δύναται να προσέλθει στο Προξενείο και να παραλάβει τα έγγραφα.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της υπηρεσίας e-paravolo (για Αρχές εντός της Ε.Ε.) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της προξενικής Αρχής.

Πληροφοριακό σύστημα για ΑΠΕ

Το τρίτο έργο, με προϋπολογισμό €950.000 αφορά το “Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)” και χρηματοδοτείται από το “Πράσινο Ταμείο”. Το ΠΣΑΠΕ αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Θα λειτουργεί ως μία “πύλη” μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών.

Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη. Το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια, είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ.

Ψηφιοποίηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων

Ο τέταρτος διεθνής διαγωνισμός, που προκήρυξε η ΚτΠ, αφορά την παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού €492.000 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησης του υπολογίζεται σε 15 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υπηρεσιών, που παρέχει η ΑΠΔΠΧ προς πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της.

Πηγή: sepe.gr

You May Like This